آمار و ارقام

 

تعداد دوره ها  5
تعداد شماره ها 16
   
   
   
   
   

 

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 18، تابستان 1398 

2. نقش دین و اخلاق در دنیای آرمانی ‌عطارنیشابوری

صفحه 17-39

راضیه رضازاده؛ رضا اشرف زاده؛ بتول فخر اسلام


7. تأثیرپذیری تعلیمی نزاری قهستانی در دستورنامه از بوستان سعدی

صفحه 131-150

سید طالب جلالی؛ عباس خیرابادی؛ حمید رضا سلیمانیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مدیر مسئول مدیر داخلی