تعداد مقالات: 118
1. نمادشناسی کهن الگوی سفر در قصۀ عامیانۀ «باغ سیب»

دوره 12، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 7-28

رجب فخرائیان؛ سید احمد حسینی کازرونی


2. رودهـا در شـاهنامه

دوره 12، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 7-26

مریم جعفری؛ رضا اشرف زاده


3. تأثیر افکار نوافلاطونی در عرفان اسلامی ( خصوصاً در آثار عطّار و مولوی)

دوره 12، شماره 5، بهار 1395، صفحه 11-40

رضا اشرف زاده؛ روجا پورفرج بیگ زاده


4. تحلیل سبک‌شناسیک «مقالات شمس تبریزی» با رویکردی بر نظریه معناشناسی بنیادی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-15

رضا اشرف زاده؛ مریم السادات سنگی


5. نگاهی به چند مضمون مشترک در مرثیة رودکی و ابوالحسن تهامی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-8

محمود مهدوی دامغانی


6. نگرشی ساختارگرایانه به قصیده حاجیان ناصرخسرو

دوره 12، شماره 8، تابستان 1396، صفحه 11-29

رضا اشرف زاده؛ امیرالله شمقدری


7. قاف شهر آرمانی، سیمرغ شاه آرمانی

دوره 13، شماره 9، بهار 1396، صفحه 11-30

فاطمه حیدری


10. طنزپردازی صائب تبریزی در معرّفی شخصّیت زاهد

دوره 13، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 11-42

زهره انصاری مقّدم؛ محمّدامیر مشهدی؛ لیلا عبادی نژاد


11. بررسی و تحلیل سنت، مدرنیته و شرایط جوامع در حال گذار در کتاب «شازده حمام»

دوره 14، شماره 13، بهار 1397، صفحه 11-30

مهدی محسنیان‌راد؛ مرضیه نگهبان مروی


12. نگاهی اجمالی به کارکرد عقل و عشق در اندیشۀ ابن عربی، مولوی و سنایی

دوره 15، شماره 17، بهار 1398، صفحه 11-47

علی سینا رخشنده مند؛ اصغر دادبه؛ سعید حمیدیان


14. مدینۀ فاضله درالهی نامه عطار

دوره 14، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 1-23

راضیه رضازاده؛ نسرین قدمگاهی ثانی؛ رضا اشرف زاده


15. تأثیر ارتباط انسانی بر کاهش اضطراب از دید مولانا و یالوم

دوره 14، شماره 16، زمستان 1397، صفحه 11-32

راضیه سلمانپور؛ رضا اشرف زاده؛ محمّد فاضلی


16. پگاهانگی وازخودبیگانگی

دوره 15، شماره 18، تابستان 1398، صفحه 11-16

میر جلال الدین کزازی


17. اسطوره اژدها کشی در اوستا و متون حماسی

دوره 12، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 29-50

رضا اشرف زاده؛ مهدخت شاه بدیع زاده


18. استعارۀ مفهومی "آینه" در ادب عارفانه فارسی

دوره 12، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 26-48

نرگس اسکویی


19. «فنا» در نگاه عطّار نیشابوری

دوره 12، شماره 5، بهار 1395، صفحه 41-60

مهدی نوروز؛ رضا جلیلی


20. بررسی تأثیر جنسیّت بر زبان پاره‌ای از نویسندگان زن و مرد معاصر ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 17-40

علی اکبر باقری خلیلی؛ زهرا مقدسی


21. نقد و نظری بر مدایح حافظ

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-22

اکبر شعبانی


22. بررسی نقش ماهیت موضوع درمیزان شاعرانگی اثرادبی

دوره 12، شماره 8، تابستان 1396، صفحه 31-54

حمید خصلتی


25. بررسی تطبیقی اسطوره‌های ملی در شعر حافظ و شفیعی کدکنی

دوره 13، شماره 11، پاییز 1396، صفحه 42-68

محمد فاضلی؛ مریم علیمرادی