بررسی ویژگی‌های شاخص آثار قائم‌مقام فراهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت‌علمی گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام‌نور

2 آموزشکدة فنّی‌حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

«میرزا ابوالقاسمقائم‌مقام» از شخصیّت‌های سیاسی تأثیرگذار بر تاریخ معاصر ایرانبوده است که در ادبیّات فارسی نیز آثارارزنده‌ای دارد. آنچه باعث می‌شود که محقّقان امروز بتوانند با قسمت اعظم هنر نظمونثر قائم‌مقام بهتر و کامل‌ترآشنا شوند، بررسی دقیق و موشکافانة آثار منظوم و منثور وی، معرفی ویژگی‌های شاخصآثارش وارائة نمونه‌ها و شواهد کافی در هر مورداست. برای دستیابی به این هدف، ابتدا پیشینة تحقیق و تا حد ممکن، ویژگی‌های بنیادین آثار منثور و منظوم قائم‌مقام فراهانی ذکر شده است؛ سپس ضمن بیان نمونه‌های بارز، به ارزیابی آنها پرداخته شده، و برای نتیجه‌گیری راحت‌تر و منسجم‌تر، در جدولی جداگانه ارائه‌ شده‌اند.
ازجمله ویژگی‌های آثار قائم‌مقام، می‌توان به بیان دردهای سیاسی با الفاظ خوش‌آهنگ، حذف عناوین و القاب نامه‌ها، صراحت لهجه، ترکیب‌سازی، گرایش‌نداشتن به مضامین عاشقانه، باستان‌گرایی و نظایر آن اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها