نگرشی ساختارگرایانه به قصیده حاجیان ناصرخسرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،عضو هیأت علمی،استاد دانشگاه آزاد مشهد

2 -

چکیده

هدف این مقاله بررسی و نگرش ساختارگرایانه و تحلیلی به قصیده حاجیان ناصرخسرو است. این پژوهش، قصیده حاجیان ناصرخسرو را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. این مقاله بر آن است تا با ارایه تحلیل‌های آماری و نموداری نشان دهد که ناصرخسرو ضمن تسلط به مناسک و مواقف حج از شیوه‌های نوین و تاثیرگذار در انتقال مفاهیم دینی و مذهبی بهره جسته است. این مقاله همچنین به
پر بسامدترین واژه‌ها، مکان‌ها، صنایع بدیعی و صنعت سوال و جواب  در شعر ناصرخسرو  پرداخته است.

کلیدواژه‌ها