بررسی نقش ماهیت موضوع درمیزان شاعرانگی اثرادبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی،گروه زبان وادبیات فارسی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه،ایران

چکیده

یکی از مباحث مورد بحث اندیشمندان وصاحب نظران حوزه ی ادبیات تقسیم بندی هایی بوده است که در ساحت ادبیات انجام گرفته و با توجه­به محتوای متون،کتابهاگاه درحوزه ی مباحث نظری وعلمی قرار گرفته وگاه در دسته بندی کتاب های تاریخی قرارگرفته وبه عنوان متون تاریخی شناخته شده اند؛بعضی در طبقه بندی آفرینش های ادبی قرار گرفته وبعضی دیگر در حوزه ی پژوهش های علم ادبیات شناخته شده اند .همچنین آثارمتعددی در قالب نثر ونظم وجود دارد که هر یک ازاین آثاررا می توان از نظر میزان شاعرانگی یا عدم شاعرانگی آن موردبررسی قرار داد.عوامل متعددی بر میزان شاعرانگی یک اثر ادبی تاثیر می گذارد، یکی از این عوامل موضوع ومحتوایی است که یک اثر درآن زمینه شکل گرفته است.در این مقاله قصد داریم به بررسی نقش ماهیت موضوع آثار در میزان شاعرانگی یا عدم شاعرانگی متن آن بپردازیم.

کلیدواژه‌ها