صور خیال در غزلیات هاتف اصفهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

در این پژوهش سخن از ابزارهای خیال هاتف اصفهانی است که از شاعران دوره ی بازگشت ادبی است.ابزارهای خیال در غزلیات هاتف مورد بررسی واقع گردیده.عناصر طبیعی،تصاویر ایستایی، مفاهیم انتزاعی، عنصر رنگ و هماهنگی در تصاویر که در قالب صور خیال نمود دارد تحلیل گردیده است.در پایان آمار صور خیال که نشان از مقلد بودن هاتف اصفهانی در خلق تصاویر و زیور های لفظی کلام دارد در نمودار ها هویدا است.

کلیدواژه‌ها