مقایسه تربیت فرزند در شاهنامه وتربیت فرزند در عصر حاضر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

بامقایسه نحوه تربیت فرزند در شاهنامه وتربیت در عصر حاضر وتحلیل وبررسی آن از جهت روانشناختی وجامعه شناسی  به  اختلاف وشباهت هایی برخورد می کنم که مربوط به تغییر در نوع نگرش به انسان است ،از  موجودی فرامادی به موجودی کاملا مادی.   در گذر پرشتاب تکنولوژی امروزی، فرهنگ وتمدن، دچارتحول و دگرگونی شگرفی شده به طوری که ملاک ارزشیابی، دیگر میزان علم ودانش ورفتار های  اخلاقی و انسانی  به نظر نمی آید.هنروری ،احترام ،دعا وسپاس از ایزد ، مشورت در امور،ورزیدگی وآزمایش،غیرت ،دلیری، که روزی در شاهنامه، فرد را خودساخته ،سالم وفداکار وآماده خدمت به وطن
 می سازد، دیگر جلوه گری نمی نماید. آموزش وپرورش خود نیز که عامل انتقال فرهنگ به نسل جدید می باشد دستخوش این شتابزدگی قرارگرفته وبا آن همسو می گردد.
نقش خانواده در زندگی فرزندان کمرنگ شده و اختلاف سلیقه ها به فاصله بین آنها دامن می زند . فرهنگ جدید با قدرت بیشتر جای خود را با فرهنگ قدیم عوض می کند.آسیب های اجتماعی ،روح و روان ،منش ورفتار فرزندان را متحول ساخته وآنها را دچار سردرگمی و حیرت وبی هویتی نموده وتبلیغات ،رسانه ها، ماهواره ها آنها را شیفته زرق وبرق وتجمل گرایی وآنچه که دیگران برآن صحه می گذارند، می نماید.
به کجا چنین شتابان

کلیدواژه‌ها