سایه با خورشید در همسایگی (بررسی تقابل‌های دوگانه در سطح فکری منطق‌الطّیر عطّار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

این پژوهش بر آن است که تقابل‌های دوگانه‌ی سطح فکری در منطق‌الطّیر عطّار را با روش توصیفی- تحلیلی بازشناسی و بررسی کند تا بدین هدف دست یازد که نگاه و انگاره‌ها و کوشش و کاوش‌ها، مرزها و رمزها و چشم‌ها و چشم‌اندازها و هرگونه تقابلی در گستره‌ی بینش عارفانه می‌تواند به همسویی و همراهی و همسانی برسد. به نظر می‌رسد در منطق‌الطّیر عطّار نیشابوری نیز پس از گذر تقابل‌های پیر/پیرو، پاسخ/پرسش، راه/چاه و ... در نهایت تقابل‌ها، قابل یکی شدن می‌گردند.

کلیدواژه‌ها