سیری در ادبیات جهان با نگاهی به مکتبهای شعری قرن 19

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

     در همۀ منابع ادبی از هوگو به عنوان چهرۀ شاخص و تاثیر گذار قرن 19 فرانسه نام برده اند و دلایل آن را نیز طول عمر، انبوه آثار در انواع مختلف ادبی، تعهد سیاسی و مردمی بودن وی ابراز داشته اند. مطالعۀ نحوۀ پیدایش این نهضتهای چهارگانه و میزان تاثیر پذیری آنها از یکدیگر نکتۀ جدیدی را آشکار می سازد و آن تنوع و کثرت آراء این نویسنده و شاعر فرانسوی است. هوگو با نظریه اش در بارۀ اهمیت و اولویت ریتم و قافیه و تاکید بر فرم شعر در مقدمۀ منظومۀ شرقیات، بنیان گزاران مکتبهای هنر برای هنر، پارناس و سمبولیسم، اندیشه ها و رمانتیسم خود را تحت تاثیر قرار داد. او بدین ترتیب الهام بخش تئوفیل گوتیه برای تاسیس مکتب هنر برای هنر شد، از سویی دیگر عقاید گوتیه در باب ستایش فرم شعر، لوکنت دولیل موسس مکتب پارناس و همین طور شارل بودلر پیشوای سمبولیسم را تحت تاثیر قرار داد.