بررسیِ «شکل» در رسالۀ مهمانیِ افلاطون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجویِ دکتریِ فلسفۀ هنر

چکیده

      شکل، ظاهرِ بیرونیِ هرگونه اثری است که به هر نحوی به وجود می‌آید. ما اثری بی شکل نداریم. یکی از راه‌های شناخت هر اثری، می‌تواند پراخت به شکلِ آن اثر باشد.
در این مقاله پرداختِ شکلِ ظاهری و نوعِ چیدمانِ مهمانان، قبل از ورودِ الکیبیادس و بعد از ورودِ او، موردِ بررسی قرار گرفته است. سوالی که بدان پاسخ داده خواهد شد، این است که آیا این تغییرِ شکل، می‌تواند خود مسببِ زیبایی شود یا خیر؟ و آیا افلاطون در رسالۀ مهمانی نشانه‌هایی مبنی بر پاسخگویی بدین دست پرسش‌ها برایِ رمزگشایی قرار داده است؟
بعد از آنکه الکیبیادس به مهمانی پا می‌گذارد، نوعی هراس در دلِ مهمانان به وجود می‌آید. این هراس با توجّه به شخصیّتِ خودِ الکیبیادس قابلِ بررسی است. پس برایِ ثابت کردنِ آن، نیاز به بازنگری در شخصیّتِ این فرماندۀ یونانی احساس می‌شد. در این مقاله، این مهم نیز به طور اجمالی پرداخت شده است.
 

کلیدواژه‌ها


1- احمدی، بابک (1393)، حقیقت و زیبایی، تهران، انتشارات مرکز، چاپ سیزدهم

2- احمدی، بابک (1392)، ساختار و تاویل متن، تهران، انتشارات مرکز، چاپ پانزدهم

3- اوریپید (1359)، هلن، هیپولیت، آلسست و ایون، محمّد سعیدی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ نخست

4- افلاطون (1375)، دورۀ آثار، محمد حسین لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ نخست

5- بکت، ساموئل (2536)، در انتظار گودو و آخر بازی، نجف دریابندری، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ نخست

6- دورانت، ویل (1349)، تاریخ تمدن، فتح الله مجتبایی، تهران، انتشارات اقبال، چاپ نخست

7- نراقی، آرش (1391)، دربارۀ عشق (مجموعه مقالات)، تهران، نشر نی، چاپ سوم

8- نقیب‌زاده، میرعبدالحسین (1392)، درآمدی به فلسفه، تهران، انتشارات طهوری، چاپ سوم

9- یونسکو، اوژن (1381)، آوازخوان طاس و صندلی‌ها، سحر داوری، نسل قلم، چاپ نخست

1- Plutarch's Lives with an English translator by Bernadotte Perin,(1916) (in Ten Volumes) Stanford Univercity Library

2- Jisra, Jakob (2007) Alcibiades’ speech in the Symposium and its origins, v: Havlíček, A., Karfík, F. (eds), Plato's Symposium, Praha: Oikoymenh, 279-292