بررسی عناصر محتوایی غنایی در صدای پای آب سهراب سپهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی

2 دانشکاه ازاد اسلامی

چکیده

ادبیّات غنایی، زبان دل است پس بیان آن نیز نرم و لطیف چون دل است. دو عنصر احساس و عاطفه به
کمک بیان نرم در شعر سهراب سپهری رمز موفقیّت اوست. در این مقاله سعی کردیم به شیوه تحلیل -
سهراب سپهری را بررسی نماییم. از میان ویژگی » صدای پای آب « توصیفی ویژگی های محتوایی غنایی
های گوناگون محتوایی غنایی به عاطفی، وصفی بودن، عناصر توصیف روایی فضای غم آن داشتن و ...
بررسی شده است. تا از این طریق به پرسش های این پژوهش پاسخ دهیم:
1 از میان عناصر گوناگون محتوایی نقش کدام عنصر پر رنگ تر است؟ -
2 سهراب در صدای پای آب به کدام جنبه محتوایی ادب یّات غنایی توجّه ویژه دارد؟ -
نتایج این پژوهش نشان می دهد:
1 زبان روایت شعر سپهری را به گفتار نزدیک می کند. -
بیشترین بسامد را دارد ؛ که بیانگر مشهود و با نور و روشنایی مکتب بودا در - » دیدم « 2 از میان افعال روایی
ارتباط است