تحلیل عنصر گفتوگو در داستان جنگ یازدهرخ شاهنامۀ فردوسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادب ی ات فارسی، واحد تربت حیدری ه دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 مد رس گروه زبان و ادب ی ات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه ، ایران مسؤول مکاتبات.

3 استادیارگروه زبان و ادب یات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه ، ایران.

4 عضو هیأت علمی، گروه زبان و ادب ی ات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

چکیده

عناصر مهمّ داستان است که » گفتوگو «به پیشبرد عمل داستانی کمک میکند و به شناخت بهترِ شخصیّتهای
داستان، یاری میرساند. بخش بزرگی از داستان جنگ یازدهرخ شاهنامۀ فردوسی، گفتوگوی شخصیّتهاست. نمونههای
در این داستان وجود دارد. در این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از دادههای ،» گفتوگو « مختلفی از
در داستان جنگ یازدهرخ شاهنامۀ فردوسی، تحلیل شده است. این تحلیل، با توجّه به ویژگیها » گفتوگو « کتابخانهای، عنصر
و محتوای این گفتوگوها، صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد، گفتوگوها در داستان جنگ یازدهرخ،
ویژگیهایی دارد که این ویژگیها، یا حاصلِ عناصرِ ساختاری گفتوگوها، و یا حاصلِ برخی خصوصیّات داستانهای کهن
ادبیّات کلاسیک فارسی است. هم چنین محتوای گفتوگوی شخصیّتها در این داستان نیز در موضوعات مختلف قابل دسته-
بندی است.

کلیدواژه‌ها