نقد روانکاوانة محاکمة انسان و حیوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد ایران

2 گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد ایران

چکیده

هدف: نقد روانکاوانة کتاب محاکمة انسان و حیوان و یافتن مکانیسمهای دفاعی روانی در متن کتاب .
روش : روش تحقیق در این مقاله به شیوة توصیفی است. کتابهای روانشناسی متعدّدی مورد مطالعه قرار گرفته است. تعاریف و تعابیر روان شناسان از مکانیسمهای دفاعی روانی فیش برداری شده است. سپس این مکانیسمها از دل گفتگو میان شخصیتهای داستان یعنی انسانها ، جن ها و حیوانات بیرون کشیده شده است.
یافته ها : مکانیسم های دفاعی روانی قطعاً در رفتار و گفتار تمامی انسانها دیده می شود. به طورقریب به یقین می توان گفت که هیچ انسانی وجود ندارد که حدّاقل از تعدادی از این مکانیسمها استفاده نکرده باشد. ازآنجاکه در کتاب محاکمة انسان و حیوان، حیوانات، شاکیان اصلی این پرونده اند و انسانها مدام تلاش دارند تا اعمال و رفتار خویش را توجیه کرده و خود را برتر از حیوانات نشان دهند بنابراین متن کتاب جولانگاه خوبی برای یافتن مکانیسمهای دفاعی است چرا که این مکانیسمها به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه مخصوصاً درمواقعی که پای از بین بردن اضطراب و استرس و رسیدن به آرامش در میان باشد آشکار می شوند. در این تحقیق داغ ننگ و مکانیسمهای دفاعی سرکوبی، دلیل تراشی ، بی ارزش سازی ، باز سازی واقعیت، جبرانی برای نقص ها، فرافکنی، تعمیم، آرمانی ساختن، دروغ گویی، دغل بازی و باطل سازی یافت گردید.

کلیدواژه‌ها