بررسی تطبیقی سبک زندگی در قابوس‌نامه و نامه سی و یکم نهج البلاغه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر، ایران

چکیده

انسان موجودی است کمال طلب که برای نیل به کمال باید متعهد به رعایت آداب و مهارت­هایی باشد. این آداب و مهارت­ها که در مجموع سبک زندگی را می سازد ، با توجه به موقعیت جغرافیایی، قومیت­ها، فرهنگ و ادیان مختلف، متفاوت خواهد بود.  امروزه با عنایت به تغییر تدریجی سبک زندگی مردم در ایران و فاصله جوانان از سبک زندگی ایرانی- اسلامی ، بروز چالش­های متعدد حاصل از آن کاملاً قابل مشاهده است. از این رو، یکی از راه های اصلاح آداب و مهارت های زندگی و دست­یابی به سبک زندگی مطلوب ایرانی- اسلامی،  رجوع به گنجینه های اصیل دینی نظیر نهج البلاغه و متون فاخر ادبی به ویژه ادبیات تعلیمی ایران نظیر قابوس نامه است. دو اثر ارزشمندی که از سوی پدرانی آزموده برای هدایت فرزندان شان در مسیر پرتلاطم زندگی نگاشته شده اند . از این رو نگارندگان در این مقاله به بررسی آداب و مهارت­های فردی، اجتماعی - فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ارائه شده در هر یک از این دو اثر پرداخته و نشان داده­اند که تا چه حدی شناخت و اجرایی نمودن مهارت­های مشترک در هر دو اثر می‌تواند در مسیر ارتقاء ارزش­های انسانی و کاهش آسیب­های فردی و اجتماعی مؤثر بوده و جامعه را در دست یابی به سبک زندگی ایرانی – اسلامی رهنمون باشد.

کلیدواژه‌ها