تعهد اجتماعی شاعران معاصر با رویکرد اصلاح جامعه (مطالعه مورد پژوهانه: اشعار اجتماعی مهدی اخوان ثالث)

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی ادبیات دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از مواردی که در رفتار یک جامعه اثرگذار است فرهنگ غالب بر مردم آن جامعه است، شاعران معاصر از این ظرفیت اجتماعی نهایت استفاده را کرده‌اند و در بیشتر موارد تعهد به مسائل اجتماعی و فرهنگی انسان را سرلوحه مضامین خویش قرار می‌دهند. تاریخ شاهد شاعرانی است که برای مفاهیم اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی خویش ارزش بسیار قائل‌اند و همواره در تلاش هستند تا در جهت حل مشکلات جامعه تصویری به‌مراتب واقعی‌تر ارائه کنند، از برجسته‌ترین شاعرانی که در این فضا حرکت می‌کنند، مهدی اخوان ثالث است. شرایط اجتماعی که اخوان در آن می‌زیست با توجه به زمینه‌های فکری و عقیدتی دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ شمسی، دارای دیدگاه‌های ناب در برخورد با مسائل اجتماعی موجود بود تا حدی که به اذعان بسیاری از جوانان روشنفکر و هنرمند آن روزگار، با شعرهای اخوان به نگرش تازه‌ای از زندگی رسیدند. این جستار حاضر بر آن است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی شعر اخوان به کشف مصادیق برخاسته از این دیدگاه‌ها نائل آید.

کلیدواژه‌ها