اندیشه های عرفانی سعد الدین احمد کابلی انصاری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه پیام نور تهران ،ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان، ایران

3 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

4 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور کرمان، ایران

چکیده

مطالعه و بررسی دقیق آثار سعد الدین ،  جنبه های مختلف ادبی و فکری وی را آشکارتر خواهد کرد. با توجه به مشترکات فرهنگی و همسایگی ایران و افغانستان، بررسی آثار شاعران و عارفان فارسی زبان این خطه، دارای اهمیت بسیار است. به علت تشابهات فرهنگی و تاریخی گذشته،کشوری چون  افغانستان به عنوان بخشی از مناطق فرهنگی زبان و ادب فارسی، سرشار از آثار ارزشمندی است. یکی از شاعرانی که آثار شعر و نثر عارفانه اش ،نقش مؤثری در ترویج زبان و ادبیات فارسی و مفاهیم عرفانی داشته ،سعدالدین احمد انصاری است که در قرن دوازدهم هجری در توابع کابل  می زیسته است. کتاب شعر «شور عشق» اثر سعدالدین احمد انصاری، از آثار  ارزشمند قرن دوازدهم هجری محسوب می شود  که تا کنون مورد پژوهش مستقل قرار نگرفته است، بی شک این پژوهش در روشن شدن وجوه مبهم و ارزش و بهای این کتاب عرفانی موثر واقع خواهد بود.این پزوهشی نو و تازه است.

کلیدواژه‌ها