بررسی انواع درون‌مایه‌ها در ترانه و تصنیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسالمی، سیرجان، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

     درون‌مایه‌های گوناگون ترانه با توجه به گستردگی مخاطبان، تاثیری انکار‌ ناپذیر بر ذهن و دانش ادبی عامه مردم دارند و این درون‌مایه‌ها به سبب گنجایش زیادی که برای طرح مضمون‌های گوناگون دارند، امروزه کارکرد هایی مانند اطلاع‌رسانی، آموزش و تبلیغ نیز پیدا کرده‌اند. این مقاله با هدف بازنمایی درون‌مایه‌های به کار رفته در ترانه‌ها و با مطالعه منابع اصلی و تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شده است و درون‌مایه‌های ترانه و تصنیف از نظر کاربرد و محتوا طبقه‌بندی شده‌اند. ‌تصنیف و موسیقی ایرانی، یکی از برجسته‌ترین عناصر شکل‌دهنده فرهنگ معاصر است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که انواع ترانه از نظر درون‌مایه در دوازده بخش که شامل درون‌مایه‌های عاشقانه، شادی، کودکانه، سوگ، کار، عرفانی، دینی، آداب و رسم‌ها، سیاسی، سرگرمی، تبلیغاتی و ورزشی هستند، دسته‌بندی می‌شوند. درون‌مایه عاشقانه در ترانه‌ها بیشترین پرداخت را دارد و ترانه‌هایی با درون‌مایه سرگرمی به نسبت درون‌مایه‌های دیگر اندک هستند. در ترانه‌های نوین معاصر درون‌مایه‌های جدید تبلیغاتی و ورزشی وجود دارند که تا پیش از آن نمود نداشته‌اند و در همین دوره به خاطر صنعتی شدن سرودن ترانه‌های کار کمتر شده است.

کلیدواژه‌ها