بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

ت

ج

 • جعفری، مریم [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
 • جلالی، حسین [1] استاد یار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مبارکه
 • جلالی، حسین [1] استادیار گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
 • جلالی، سید طالب [1] دانشجوی دکتری گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تربت حیدریه ایران
 • جلالی، مریم [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران (متخصص ادبیّات کودک).
 • جلیلی، رضا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور
 • جلیلی، رضا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
 • جمالی، محمّدرضا [1] دانشجوی دکتری گروه زبان و ادب ی ات فارسی، واحد تربت حیدری ه دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران
 • جهانشاهی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محل پژوهش - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

چ

ح

خ

 • خیرآبادی، سهندِ [1] دانشجویِ دکتریِ فلسفۀ هنر
 • خیرآبادی، عباس [1] مد رس گروه زبان و ادب ی ات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه ، ایران مسؤول مکاتبات.
 • خیرابادی، عباس [1] گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد تربت حیدریه ایران
 • خصلتی، حمید [1] دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی،گروه زبان وادبیات فارسی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه،ایران

د

 • دادبه، اصغر [1] استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • داودی مقدم، فریده [1] دانشیار دانشگاه شاهد تهران
 • دستغیب، شعله [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی
 • دلفان بیرانوند، آرزو [1] دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • دهقان، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه زبان و ادبیّات فارسی، تبریز، ایران
 • دهقان، علی [1] دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

 • عالی پور، کامین [1] گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلام، اراک، ایران
 • عبادی نژاد، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • عباسی، جواد [1] استادیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
 • عباسی، معصومه [1] کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 • عبدی، مریم [1] دانشجو دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد ایران
 • عدل پرور، لیلا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • عرب، عباس [1] دانشیار زبان و ادبیّات عربی، دانشکده ادبیّات‌، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • عشقی سردهی، علی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
 • علیمی، ماندانا [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ایران
 • علیمرادی، مریم [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی_ واحد بندرعباس
 • علوی مقدّم، مهیار [1] دانشیار زبان وادبیّات فارسی ، دانشگاه حکیم سبزواری
 • عوض پور، سیمین [1] کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 • عوض‌پور، سیمین [1] دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی ، واحد تربت حیدریه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت حیدریه ، ایران .

غ

 • غ منیری، حجت اله [1] گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

ف

ق

ک

گ

 • گلی، مجتبی [1] آموزشکدة فنّی‌حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
 • گلی، مجتبی [1] عضو هیئت علمی تمام وقت سازمان سماء- سازمان سما(وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی) - واحد مشهد
 • گورک، کیوان [1] کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات فارسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پیام‌نور مهاباد

م

ن

ی