دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-188 
4. جایگاه و اهمیّت تأویل قرآن در شعر ناصرخسرو

صفحه 73-100

حمیدرضا مرادیان؛ حمیدرضا سلیمانیان