دوره و شماره: دوره 12، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 7-200 
2. اسطوره اژدها کشی در اوستا و متون حماسی

صفحه 29-50

رضا اشرف زاده؛ مهدخت شاه بدیع زاده


7. ارزش بلاغی و زیباشناسی صفت

صفحه 155-172

احمد حسین پور سرکاریزی


8. اسطورۀ سیاوش در شعر معاصر فارسی

صفحه 173-200

رضا اشرف زاده؛ حمیدرضا نویدی مهر