دوره و شماره: دوره 12، شماره 5، بهار 1395، صفحه 11-186 
8. مدینة فاضله در منطق‌الطّیر عطّار

صفحه 163-186

رضا اشرف زاده؛ راضیه رضا زاده