دوره و شماره: دوره 12، شماره 8، تابستان 1396، صفحه 1-158 
4. رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج

صفحه 77-98

محمدامین محمدپور؛ علی اصغر باباصفری


6. صور خیال در غزلیات هاتف اصفهانی

صفحه 115-132

سیمین عوض پور؛ علی اصغر محمودی