دوره و شماره: دوره 13، شماره 9، بهار 1396، صفحه 1-154 
4. مفهوم بزنگاهی درد در عرفان عطّار

صفحه 73-95

حسین قاسمی فرد؛ رضا اشرف زاده؛ محمد قاسمی