دوره و شماره: دوره 13، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 1-153