دوره و شماره: دوره 13، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 1-190 
1. طنزپردازی صائب تبریزی در معرّفی شخصّیت زاهد

صفحه 11-42

زهره انصاری مقّدم؛ محمّدامیر مشهدی؛ لیلا عبادی نژاد


2. بررسی تطبیقی سوگند و نیایش در شاهنامة فردوسی و ایلیاد و ادیسة هومر

صفحه 45-79

حجتالله اسماعیل نیا گنجی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسینعلی پاشا پاسندی