دوره و شماره: دوره 14، شماره 13، بهار 1397، صفحه 0-0 
2. انسان محوری در رمان کلیدر محمود دولت آبادی

صفحه 31-54

سیداحمد حسینی‌کازرونی؛ علیرضا مناجاتی


5. سبک‌شناسی لایه‌ای گلستان سعدی دردو لایه کاربردشناسی و نحوی

صفحه 105-119

شمس‌ الحاجیه اردلانی؛ شعله دستغیب؛ سیدمحمود سیدصادقی