دوره و شماره: دوره 14، شماره 14، تابستان 1397، صفحه 0-0 
5. بررسی مؤلّفه‌های هوش هیجانی و شادی در سروده‌های«فرّخی سیستانی» و «منوچهری دامغانی»

صفحه 90-116

محمود حکم آبادی؛ رسول کرد نوقابی؛ آرزو دلفان بیرانوند؛ ابوالقاسم امیراحمدی