دوره و شماره: دوره 15، شماره 17، بهار 1398، صفحه 11-47 
4. نوستالژی در شعر شهریار

صفحه 74-98

عباس بیاتی نژاد؛ علی اصغر بابا صفری


5. تحلیل عنصر گفتوگو در داستان جنگ یازدهرخ شاهنامۀ فردوسی

صفحه 99-123

محمّدرضا جمالی؛ عباس خیرآبادی؛ حمید رضا سلیمانیان؛ محمود فیروزی مقدّم


6. روزنه هایی برای پژوهش و شناخت ابوذر بوزجانی

صفحه 124-136

سیدعلی کرامتی مقدّم؛ سیده آمنه حسینی جهانگیر