دوره و شماره: دوره 15، شماره 18، تابستان 1398 
2. نقش دین و اخلاق در دنیای آرمانی ‌عطارنیشابوری

صفحه 17-39

راضیه رضازاده؛ رضا اشرف زاده؛ بتول فخر اسلام


7. تأثیرپذیری تعلیمی نزاری قهستانی در دستورنامه از بوستان سعدی

صفحه 131-150

سید طالب جلالی؛ عباس خیرابادی؛ حمید رضا سلیمانیان