دوره و شماره: دوره 16، شماره 21، بهار 1399، صفحه 1-82 
1. جایگاه علم و ایمان در مثنوی مولوی

صفحه 1-13

زهرا باباپور؛ محمدرضا صرفی؛ عنایت الله شریف پور


2. درآمدی بر ماهیّت اندیشه در زبان صوفیانه و ادب عرفانی

صفحه 14-25

سعید اکبری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ غلامرضا سالمیان


3. بررسی انواع عشق در شکرستان محمدمؤمن عرشی براساس مکتب رابرت استرنبرگ

صفحه 26-36

فاطمه قاسمیان؛ پوران یوسفی پور؛ آسیه ذبیح نیا عمران


4. بررسی نشاط معنوی در سلوک عارفانه‌ی عطار

صفحه 37-49

بی بی رضیه شاه چراغی؛ جواد مهربان