دوره و شماره: دوره 16، شماره 24، زمستان 1399، صفحه 1-69