دوره و شماره: دوره 17، شماره 27، آذر 1400 
4. اشعارعربی‌حافظ؛ با تکیه بر مضامین مشترک و اثرپذیری از ابن فارض

صفحه 37-49

فرود کشاورز بیضایی؛ مهدی ظرافت کار؛ محمد کشاورز بیضایی