دوره و شماره: دوره 17، شماره 28، بهمن 1400 
2. تحلیل احساسات در ادبیات غنایی و کارکرد آن در تقویت هوش هیجانی

صفحه 21-39

مریم کریمیان؛ جواد مهربان قزل حصار؛ رضا اشرف زاده


4. سه پرندۀ اهورایی( باز ، کبوتر، کلاغ) در شعر سهراب سپهری

صفحه 52-62

مریم سازگار؛ رضا اشرف زاده؛ محمد شاه بدیع زاده


6. بررسی گفتمان خیر و شر در شاهنامه فردوسی

صفحه 84-110

سکینه غلامپور دهکی؛ حجت الله اسماعیل نیا گنجی