درباره نشریه

نشریه علمی - پژوهشی زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از سال 1384 با مدیریت استاد دکتر رضا اشرف زاده فعالیت نموده است. ابتدا پذیرش مقالات به صورت ادبیات محض و همچنین ادبیات بین رشته ای بوده است و اکنون از سال 1399، این مجله با عنوان مطالعات زیباشناسی و بلاغی ادبیات، پذیرای مقاله های علمی – ادبی با گرایش بررسی متون بلاغی، متون عرفانی، حماسی، غنایی، داستان و انتقادی هستیم.