اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا اشرف‌زاده

زبان وادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ft.adab83yahoo.com

سردبیر

دکتر رضا اشرف‌زاده

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ft.adab83yahoo.com

مدیر داخلی

نسرین قدمگاهی ثانی

زبان وادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ft.adab83yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

علی گوزل یوز

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول

guzelyuzistanbul.edu.tr

علی اکبر باقری خلیلی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

aabagheriumz.ac.ir

سید جعفر حمیدی شیرازی

زبان و ادبیّات فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

paria_pedramyahoo.com

احمد رضا یلمه ها

زبان و ادبیّات فارسی استاد زبان و ادبیّات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

ayalamehagmail.com

رضا اشرف زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ft.adab83yahoo.com

سید احمد حسینی کازرونی

زبان و ادبیّات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

sahkazerooniyahoo.com

محمد حسین خسروان

زبان و ادبیّات فارسی دانشیار پیشکسوت دانشگاه فرهنگیان

m.khosravan2021yahoo.com

مهیار علوی مقدم

زبان و ادبیّات فارسی دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

m.alavi2007yahoo.com

حسن بساک

زبان و ادبیّات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

bassakpnu.ac.ir