اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا اشرف‌زاده

زبان وادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ft.adab83yahoo.com

سردبیر

دکتر رضا اشرف‌زاده

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ft.adab83yahoo.com

مدیر داخلی

نسرین قدمگاهی ثانی

زبان وادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ft.adab83yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا اشرف زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ft.adab83yahoo.com

دکترمحمد فرید

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان وادبیات فارسی دانشگاه پنجاب لاهور پاکستان

farid.persianpu.edu.pk

دکتر علی گوزل یوز

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول ترکیه

guzelyuzistanbul.edu.tr

دکتر علی اکبر باقری خلیلی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

aabagheriumz.ac.ir

دکتر سید جعفر حمیدی شیرازی

زبان و ادبیّات فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

paria_pedramyahoo.com

دکتر احمد رضا یلمه ها

زبان و ادبیّات فارسی استاد زبان و ادبیّات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،اصفهان

ayalamehagmail.com

دکتر سید احمد حسینی کازرونی

زبان و ادبیّات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

sahkazerooniyahoo.com

دکتر فاطمه مدرسی

زبان وادبیات فارسی استاد زبان وادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

f.modarresiurmia.ac.ir

دکتر محمد حسین خسروان

زبان و ادبیّات فارسی دانشیار پیشکسوت دانشگاه فرهنگیان

m.khosravan2021yahoo.com

دکتر مهیار علوی مقدم

زبان و ادبیّات فارسی دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

m.alavi2007yahoo.com

دکترحسن بساک

زبان و ادبیّات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

bassakpnu.ac.ir