فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی (PL) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است